Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn. „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022”

Okręgowy Zarząd Mazowiecki na podstawie uchwały nr 514/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022”.

 

Organizatorem konkursu jest komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców. Celem konkursu jest propagowanie założeń i wytycznych „Programu Klimatycznego PZD” oraz programu „Bioróżnorodność na działce w ROD”.

Uczestnikiem konkursu „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022” może/mogą być działkowiec(wcy) będący członkiem PZD i posiadający tytuł prawny do działki w ROD, należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika swoich danych w formularzu zgłoszenia do konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia do Konkursu „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022”. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres mazowiecki@mazowieckipzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Okręg Mazowiecki PZD ul. Żółkiewskiego 35 d, 04-305 Warszawa.

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 20 sierpnia 2022 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego).

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszenia do konkursu „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022”. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, : „Zbieranie wody deszczowej”, utrwaloną na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) lub w formie kolorowego wydruku.
  2. Czytelnie podpisane ”Oświadczenie uczestnika konkursu „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022”. Oświadczenie podpisuje działkowiec, będący członkiem PZD i posiadający tytuł prawny do działki.

Okręgowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

2)    II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

3)    III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „DZIAŁKA EKO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZD 2022” otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Uchwała OZM PZD, Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie do pobrania: TUTAJ