...

Informacje, Informacje OZM

Informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Informacja Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje, iż w ramach statutowego nadzoru nad zarządem ROD, na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2022 r. zdecydował o odwołaniu zarządu ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie. Jednocześnie powołany został zarząd komisaryczny ROD w składzie: Halina Pieńkowska, Paweł Milewski oraz Michał Oleszko. Zarząd komisaryczny ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie zastępuje odwołany organ ROD i przy wsparciu oraz pod nadzorem Okręgowego Zarządu PZD ma za zadanie przywrócić ład prawny w ogrodzie oraz zabezpieczyć działkowców i ogród przed szkodą bądź innymi negatywnymi skutkami działań odwołanego zarządu ROD.

 

Działalność zarządu ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie w okresie 2019-2020 r. dwukrotnie poddawana był kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, w rezultacie czego Krajowy Zarząd PZD przyjął zalecenia dla Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, zaś OZM PZD przyjął zalecenia dla zarządu ROD.

Okręgowy Zarząd PZD w ramach sprawowanego nadzoru ocenia przestrzeganie przez zarząd ROD jego obowiązków, w tym przestrzeganie przepisów. Decyzja komisarycznego OZM PZD o odwołaniu zarządu ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie podjęta została na podstawie analizy dokumentów, w wyniku której dokonano negatywnej oceny działalności zarządu ROD i stwierdzono naruszenie przepisów Statutu PZD, uchwał organów nadrzędnych oraz Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dokumenty potwierdzają, iż zarząd ROD im. Obrońców Pokoju PZD rażąco naruszył § 72 pkt 16) Statutu PZD poprzez niezastosowanie uchwały nr 300/2015 Krajowego Zarządu PZD z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania przez okręgowe zarządy PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD.

 

Zarząd ROD podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana całej instalacji wodociągowej dla potrzeb zasilania działek na terenie ROD”, w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia procedury określonej w § 17 uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD i wyboru wykonawcy robót o wartości przekraczającej 50 000 zł w trybie pisemnego przetargu oraz obowiązku wystąpienia do Okręgowego Zarządu PZD o wyrażenie zgody na działanie przekraczające zwykły zarząd podzielił zamówienie i zawarł łącznie 23 umowy. Zaniechanie informowania OZM PZD o podejmowanych działaniach, brak realizacji zaleceń pokontrolnych i współpracy z Okręgiem Mazowieckim PZD, uniemożliwił ostatecznie OZM PZD sprawowanie pełnego nadzoru nad inwestycją zgodnie z uprawnieniami i zaleceniami KZ PZD.

 

Zarząd ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie bez zgody Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD na działanie przekraczające zwykły zarząd, mając wiedzę i świadomość, iż nie posiada środków finansowych, zrealizował w 2021 roku inwestycję wymiany sieci energetycznej o wartości 950 000 zł i nie rozliczył jej z wykonawcą (przy czym w 2021 r. zarząd ROD zgłosił OZM PZD wniosek o włączenia takiego zadania jedynie do kwoty 434 000 zł). Celowe działanie zarządu ROD, brak współpracy zarządu ROD z Okręgiem Mazowieckim, w tym brak poinformowania o rzeczywistej wartości zadania, wystąpienia do OZ PZD o dotację na realizację tego zadania inwestycyjnego, czy pożyczkę z Krajowego Zarządu PZD, potwierdza, iż zarząd ROD działał na szkodę ogrodu, działkowców i Związku. Nie można bowiem pominąć, iż działkowcy partycypowali w kosztach tych inwestycji.

 

Naruszenia przez zarząd ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie przepisów Statutu PZD oraz uchwał organów nadrzędnych, do przestrzegania których zobowiązany był zgodnie z § 15 w zw. z § 35 Statutu PZD, są działaniami na szkodę działkowców oraz całego Związku. Efektem niezgodnych ze Statutem PZD działań zarządu ROD, jest – jak sam poinformował zarząd ROD działkowców – dramatyczna sytuacja finansowa ogrodu. Działania zarządu ROD, które doprowadziły do tak dramatycznej sytuacji finansowej ROD miały miejsce w okresie pandemii COVID-19, kiedy to ROD zgodnie z zaleceniami Krajowego Zarządu PZD powinny były prowadzić oszczędną gospodarkę finansową.

 

Komisaryczny OZM PZD w celu ochrony interesów działkowców, ogrodu oraz całego Związku, zdecydował o odwołaniu zarządu ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie. Dlatego też, Zarząd komisaryczny ROD powołany zgodnie z przepisami Statutu PZD został zobowiązany do natychmiastowego przejęcia i zabezpieczenia dokumentów ROD.

 

Adam Lityński – były prezes zarządu ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie, w obecności członków Okręgowego Zarządu PZD odmówił potwierdzenia odbioru uchwały komisarycznego OZM PZD w sprawie odwołania zarządu ROD i przekazania zarządowi komisarycznemu ROD dokumentacji ogrodu. Bez zgody osób uczestniczących w czynnościach prowadzonych zgodnie z przepisami prawa, nagrywał je, naruszając tym samym przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a następnie publikował i rozpowszechniał w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje o bezprawnym działu legalnych organów PZD.

 

Odwołani członkowie zarządu ROD od 22 lipca br. zamieszczają w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje nt. funkcjonowania organów PZD oraz bieżącej sytuacji w Okręgu Mazowieckim PZD, wprowadzając w błąd działkowców oraz inne zainteresowane osoby. Taka praktyka prowadzona jest przez zarząd ROD od co najmniej 2 lat, m.in.: już w 2020 roku zarząd ROD nie informował rzetelnie działkowców o okolicznościach wstrzymania inwestycji wodociągowej przez KZ PZD oraz o warunkach i zasadach współfinansowania jej przez organy wyższego stopnia – Okręgowy Zarząd Mazowiecki poprzez udzielenie dotacji i Krajowy Zarząd PZD poprzez udzielenie ewentualnej pożyczki. Działkowcom nie została wówczas przekazana żadna rzetelna i obiektywna informacja nt. sytuacji ROD, a w szczególności sytuacji finansowej i warunków realizacji inwestycji. Również w bieżącym roku, zarząd ROD był wzywany do wyjaśnień i udzielenie informacji nt. wpisów zamieszczanych na profilu ROD w mediach społecznościowych, które następnie szybko usuwał. Ostatecznie zarząd ROD nie udzielił informacji, kto jest administratorem oficjalnego profilu ogrodu, używającego logo PZD i nazwy ROD stowarzyszonego w PZD.

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD oświadcza, iż nie ma i nie będzie zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nt. władz PZD, Krajowego Zarządu PZD i Okręgowego Zarządu PZD.

Wszystkie organy PZD wybierane są w demokratycznych wyborach przez członków Stowarzyszenia i tak jak w innych demokratycznych organizacjach pozarządowych możliwa jest dyskusja i wymiana poglądów. Nie może się to jednak odbywać poprzez pomówienia i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Wszystkie działania Okręgowego Zarządu i Krajowego Zarządu PZD, w tym w zakresie działalności: statutowej, finansowej, związanej z likwidacją i odtwarzaniem ogrodu czy wydawniczą i oświatową są transparentne i zgodne z przepisami prawa powszechnego oraz związkowego i co roku poddawane są badaniu i ocenie odpowiednio Okręgowej Komisji i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 

Dlatego też, Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD oświadcza, iż wszystkie treści i wypowiedzi byłych członków zarządu ROD publikowane i rozpowszechniane, zostały zabezpieczone i będą poddane analizie oraz ocenie przez służby prawne w celu podjęcia dalszych kroków prawnych.

Polski Związek Działkowców jest największym w Polsce stowarzyszeniem ogrodowym, zrzeszającym ponad 4 500 ogrodów i ponad milion członków. PZD działa na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statutu PZD. Nadrzędnym celem i zadaniem wszystkich organów PZD, na każdym szczeblu organizacyjnym jest działanie na rzecz ochrony rodzinnych ogrodów działkowych oraz swoich członków. Komisaryczny OZM PZD podejmując decyzje w sprawie dalszego funkcjonowania ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie kierował się wyłącznie dobrem ogrodu i działkowców. Odmowa przyjęcia uchwały organu nadrzędnego przez byłego prezesa zarządu ROD, a następnie odmowa przekazania dokumentacji ROD, brak woli i współpracy z organami PZD w tej trudnej dla ogrodu sytuacji dowodzi, iż byli członkowie zarządu ROD nie kierują się dobrem działkowców i ogrodu.

Reprezentowanie i prowadzenie przez zarząd ROD spraw ogrodu i PZD to zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Nie ma zgody komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD na przedkładanie prywatnych interesów i ambicji nad dobro ogrodu, działkowców i całej organizacji, która działa nieprzerwanie od ponad 40 lat.

 

Powyższe okoliczności i działania odwołanych członków zarządu ROD im. Obrońców Pokoju powodują, iż działkowcy niepokoją i obawiają się o losy swoich działek i całego ogrodu. Komisaryczny OZM PZD z całą stanowczością zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby bieżące funkcjonowanie ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie było niezakłócone. W tym celu zarząd komisaryczny ROD w pierwszej kolejności zabezpieczy dokumenty oraz zbada rzeczywistą sytuacją finansową ROD, a następnie podejmie – przy wsparciu i pomocy Okręgu Mazowieckiego PZD – wszelkie działania w celu ochrony działkowców i ogrodu.

 

 

 

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

 

 

 

Warszawa, dnia 25 lipca 2022 r.

Sprawdź oferty pracy

Chcesz dołączyć do naszego zespołu i stać się częścią Polskiego Związku Działkowców? Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera, by nie przegapić ciekawostek i porad dotyczących życia na Twojej działce!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.