Zachęcamy do udziału w konkursie okręgowym pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022”

Okręgowy Zarząd Mazowiecki na podstawie uchwały nr 461/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022”

 

  1. Uczestnikiem konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022″ może/mogą być działkowiec(wcy) będący członkiem PZD i posiadający tytuł prawny do działki w ROD, należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika swoich danych w formularzu zgłoszenia do konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD.
  3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia do Konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022”.
  4. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres mazowiecki@mazowieckipzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Okręg Mazowiecki PZD ul. Żółkiewskiego 35 d, 04-305 Warszawa.
  5. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 10 sierpnia 2022 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego).

 

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszenia do konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022”.
  2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, : „Mała architektura na działce”, utrwaloną na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) lub w formie kolorowego wydruku.
  3. Czytelnie podpisane ”Oświadczenie uczestnika konkursu Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022”. Oświadczenie podpisuje działkowiec, będący członkiem PZD i posiadający tytuł prawny do działki.

Okręgowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

2)    II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

3)    III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 500 zł.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Najpiękniejsza Działka w ROD Okręgu Mazowieckiego PZD 2022” otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Uchwała OZM PZD, Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie do pobrania: TUTAJ